Cena právních služeb advokáta

  1. Smluvní odměna
  2. Mimosmluvní odměna
  3. Náhrada hotových výdajů
  4. Ustanovení o advokátních koncipientech

I.

Cena právních služeb může být stanovena dohodou, tj. jako smluvní odměna nebo jako odměna mimosmluvní, tj. určena Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, v daném případě Vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb - Advokátní tarif. Obecně jako advokát preferuji odměnu mimosmluvní, tedy Advokátní tarif.

SMLUVNÍ ODMĚNA

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení, jednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje, nebo je sjednáno samostatně. e-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (dále jen "časová odměna"), náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.

V případě smluvní odměny pak účtuji nejméně 2.500,- Kč za jeden úkon právní služby. Za úkony právní služby se považují například převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem, další porada s klientem přesahující jednu hodinu, písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny, prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny, účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny, sepsání právního rozboru věci, jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim, odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona, sepsání listiny o právním úkonu.

Ke každému úkonu právní služby účtuji podle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu částku 300,- Kč.
Z důvodu, že jsem plátcem DPH, účtuji ke každému úkonu právní služby sazbu 21 % DPH.

 

MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

 

Mimosmluvní odměna se řídí Advokátním tarifem. Zkráceně například při  sporu o peněžité plnění uvádím namátkou cenu jednoho úkonu právní služby:

Mimosmluvní odměna /příklad/
Peněžité plnění 100.000,- Kč 1 úkon činí   5.100,- Kč
Peněžité plnění 200.000,- Kč 1 úkon činí   9.100,- Kč
Peněžité plnění 500.000,- Kč 1 úkon činí 10.300,- Kč
Peněžité plnění 1.000.000,- Kč 1 úkon činí 12.300,- Kč

Poznámka: V případech, kdy soud rozhoduje o nákladech řízení podle úspěchu ve sporu, získá klient v případě úspěchu ve věci veškeré náklady právního zastoupení od protistrany zpět a výsledkem je tedy, že vysoudí svůj tvrzený nárok a náhradu nákladů řízení, které jsou pro něj tak zdarma.

V trestním řízení se cena za jeden úkon právní služby řídí podle Advokátního tarifu podle výše trestní sazby za daný trestný čin takto:

Cena právní služby
Trestní sazba do jednoho roku 1 úkon činí 500,- Kč
Trestní sazba od jednoho roku do pěti let 1 úkon činí 1.500,- Kč
Trestní sazba od pěti do deseti let     1 úkon činí 2.600,- Kč
Trestní sazba více než 10 let 1 úkon činí 3.400,- Kč

Ke každému úkonu právní služby účtuji podle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu částku 300,- Kč.
Z důvodu, že jsem plátcem DPH, účtuji ze zákona ke každému úkonu právní služby sazbu 21 % DPH.

Ve věcech rodinného práva, vyjma rozvodu manželství a vypořádání zaniklého společného jmění manželů, účtuji za jeden úkon právní služby 1.000,- Kč.

Ke každému úkonu právní služby účtuji podle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu částku 300,- Kč.

Z důvodu, že jsem plátcem DPH, účtuji ze zákona ke každému úkonu právní služby sazbu 21 % DPH.

Ve věcech nesporného (smluveného) rozvodu účtuji celkovou částku 8.000,- Kč + 21 % DPH za komplexní službu, tj.  sepisy všech návrhů a dohod včetně všech řízení před soudem.

Ve věcech přestupků s správních deliktů účtuji 1.800,- Kč za jeden úkon právní služby.

Ve věcech dovolání a ústavní stížnosti účtuji celkovou částku 10.000,- Kč bez náhrad cestovného a ztráty času.

Ke každému úkonu právní služby účtuji podle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu částku 300,- Kč.

Z důvodu, že jsem plátcem DPH, účtuji ze zákona ke každému úkonu právní služby sazbu 21 % DPH.

Právní porada v advokátní kanceláři: Bez převzetí právního zastoupení ve věci samé a při právní poradě účtuji nejméně 500,- Kč (zpravidla však 800,- Kč) a 21% DPH.

 

 

II.

 

Při převzetí právního zastoupení požaduji zálohu na nejméně tři úkony právní služby. Zálohu, jakož i odměnu advokáta je možno po dohodě hradit ve splátkách.

 

 

III.

 

NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

 

Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Soudní a jiné poplatky nejsem povinen hradit a hradím je pouze po písemné dohodě s klientem.

Náhradu cestovních výdajů účtuji podle platných právních předpisů o cestovních náhradách a v současné době činí 6,76 Kč na jeden kilometr jízdy.

Za ztrátu času při cestě k výkonu právnímu úkonu účtuji podle Advokátního tarifu 100,- Kč za každou započatou půlhodinu.

Z důvodu, že jsem plátcem DPH, účtuji ze zákona k těmto položkám sazbu 21 % DPH.

 

 

IV.

Každý klient obdrží spolu s fakturou i podrobný popis činností, ze kterého uvidí, co, kdo, kdy, jak dlouho a s jakým výsledkem pro něj vykonal. V případě nesouhlasu s obsahem faktury má klient právo jí do 30 dnů reklamovat. Následně ve spolupráci s advokátem bude taková reklamace vyřízena.

 

 

V.

Ustanovení o advokátních koncipientech a zaměstnaných advokátech

V rámci těchto ustanovení klientům sděluji, že veškeré úkony mojí advokátní koncipientky, resp. zaměstnaného advokáta jsou se mnou předem konzultovány a že podle platných právních předpisů pro jednotlivé úkony trestního řízení (v případě advokátní koncipientky s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a nejvyšším soudem), se mohu dát zastoupit jiným advokátem nebo advokátním koncipientem (trestní řád). Rovněž tak podle § 25 odst. 2 občanského soudního řádu jsem oprávněn dát se zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.

O tom, zda konkrétní právní úkon provedu osobně, či zda jej provede moje advokátní koncipientka nebo můj zaměstnaný advokát rozhoduji výhradně já. Samozřejmě se budu snažit vyhovět konkrétnímu přání či požadavku jednotlivého klienta.

 

V Chomutově dne 30. dubna 2015

Těším se na spolupráci,
Mgr. Bc. Michael Kis, advokát


Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Bc. Michael Kis, advokát
Kostnická 2916/16
430 03 Chomutov
+420 474 650 007
+420 728 208 208
FAX +420 474 650 007