Právní specializace

OBČANSKÉ PRÁVO:

Veškerá problematika, zejména však převody nemovitých a movitých věcí, vlastnictví, náhrada škody, bezdůvodné obohacení, věcná práva.

  • Specializuji se na zdravotnické právo a na náhrady škody způsobené pochybením lékaře.

OBCHODNÍ PRÁVO:

Zakládání a změny společností, insolvence (konkurz, reorganizace, oddlužení), cenné papíry, obchodní závazkové vztahy, pohledávky.

TRESTNÍ PRÁVO:

Obhajoba v trestních věcech od počátku řízení, tedy již před policejním orgánem, podání vysvětlení, právní zastoupení poškozeného v trestním řízení jako tzv. zmocněnec poškozeného. Obhajuji klienty ve věcech trestných činů obecné kriminality a trestných činů hospodářských.

  • Specializuji se na trestné činy v dopravě a dopravní nehody.

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovně právní vztahy, skončení pracovního poměru, vymáhání pohledávek, služební poměry příslušníků ozbrojených sborů.

  • Specializuji se na pracovní úrazy a nemoci z povolání.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupování ve správním řízení před správními orgány na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Zastupování před správními soudy v řízení o žalobách proti nezákonným rozhodnutím, nezákonným zásahům a nečinnosti správních orgánů dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zastupování před Nejvyšším správním soudem v řízení o kasačních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím správních soudů dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zastupování v řízení před ministerstvy a jinými ústředními správními úřady při uplatňování náhrady škody, způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a v navazujícím řízení před obecnými soudy na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (tzv. zákon o odpovědnosti státu za škodu).

  • Specializuji se na přestupky v dopravě a dopravní nehody.
  • Specializuji se na cizineckou problematiku.

Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Bc. Michael Kis, advokát
Kostnická 2916/16
430 03 Chomutov
+420 474 650 007
+420 728 208 208
FAX +420 474 650 007