Mgr. Bc. Michael Justice Kis, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby dle zákona o advokacii.

Prioritou advokátní kanceláře je obezřetnost, právní jistota a úspornost nákladů pro klienta, nejde o to problém řešit, ale vyřešit. Právní služby poskytuji jednotlivcům, jakož i obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům.

Profil advokáta

Jsem advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12089.

Absolvoval jsem Západočeskou univerzitu v Plzni obor právo a právní věda, kde jsem v roce 2004 získal akademický titul magistr. Dále jsem absolvoval Policejní akademii ČR v Praze, kde jsem v roce 1997 získal akademický titul bakalář v oboru bezpečnostní služby.

Přípravu na výkon advokacie jsem vykonával jako advokátní koncipient u advokátky JUDr. Heleny Tukinské v Teplicích, u které jsem získal bohaté zkušenosti z oblasti občanského, obchodního, trestního, pracovního, cizineckého, rodinného a správního práva.

V současné době zaměstnávám jednu advokátního koncipientku.

Spolupráce

  • Podle potřeby spolupracuji na řešení kauzy s jinými advokátními kancelářemi a advokáty.
  • Samozřejmostí je spolupráce se soudními znalci různých oborů, notáři a překladateli.

SPONZORUJI:

  • Sponzorské dary posktuji zejména na rozvoj a výchovu mládeže v oblasti vzdělávání (od školky po školy) a sportu (tanec děvčátek a box mladých chlapců). Sponzorské dary poskytuji i na uspokojení potřeb seniorů. V neposlední řadě poskytuji sponzorské dary i na pejsky a koně.